Pagbaha

 

I

Ang akon focus sa sini nga panghuna-huna  amo  ang problema sa pagbaha-baha.

Kadamo nagid sang mga pagtu-on tuhoy sa pag bag-o sang aton panahon.

May-ara mga eksperto nga nagasiling nga ang pagbaha bunga sang ginatawag global warming.

 

II

Ini nga global warming bunga sang pag-init sang aton bilog nga kalibutan.

Ini na ang resulta sang aton padayon nga pag-sunog sang mga basura pareho abi sang plastic, ukon pag-spray sang erosol sa aton langit kag palibot.

Bangud sang sini nga mga higko, indi na maka-ginhawa sang normal ang aton kahawaan.

 

III

Gani indi naman normal ang pag-balik-balik sang cirkulo sang kainiton kag kalamigon sang kalibutan sang ini normal pa.

Bunga sini ang mga heat stroke, pagkatunaw sang yelo, ang tuman nga pag-taas sang mga temperatura  kag ang indi balanse nga mga pag-ulan kag pag-init sa nasari-sari nga parte sang kalibutan.

 

IV

Amu ini  ang kabangdanan sang aton pagbaha.

Indi lang ini tungod kay gin-tabunan ang drainage system naton sang basura, tungod may kamatu-oran man ini.

 

V

Indi lang kay may balay, kudal, okon, gin-gamit naton ang higad sang suba bilang fish pond, okon iban pa para sa aton palangabuhian kag negosyo, kag naka-balabag kita sa normal nga alagyan sang tubig, kay may kamatuoran man ina.

 

VI

Apang ang mas dako nga rason nga-a may pag-baha,

amo ining ginatawag nga global warming.

Kabay nga buligan kita sang Dios nga indi na ini maglala pa ang global warming.