Nominasyon para sa KAMPEON NG WIKA 2024, bukás na!

Tuntunin:

1. Ang Kampeon ng Wika ay mataas na pagkilala sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Pilipinas.

2. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng alinman sa mga katutubong wika sa Pilipinas sa iba’t ibang larang at disiplina.

3. Para sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Para sa mga samahán, tanggapan, ahensiyang pampamahalaan, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taón.

4. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa alinman sa mga katutubong wika sa iba’t ibang larang at/o disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat.

6. Ang mga nominasyon ay kinakailangang maglakip ng mga sumusunod na kahingian:

*KWF Pormularyo sa Nominasyon https://kwf.gov.ph/wp…/uploads/dangal-ng-wika-2021.pdf
*Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina
*Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán)
*Mga pruweba sa katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa alinmang katutubong wika sa bansa o sa Filipino
*Ang nominasyon at iba pang kahilingan ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Kampeon ng Wika 2024
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 10 HUNYO 2024, 5:00 nh.

8. Ang tatanghaling Kampeon ng Wika 2024 ay tatanggap ng naturang gawad sa Gabi ng Parangal sa 19 Agosto 2024.

9. Para sa iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Impormasyon at Publikasyon sa telepono blg. (02) 899-606-70, o magpadala ng email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.