Sali(n) na, Chitang!

ANG “Sali(n) Na, Chitang!” ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taóng 2018, ang tekstong isasalin ay ang mga piling sanaysay ni Carmen Guerrero Nakpil.

Ito ay bukás sa lahat ng kabataang nása edad 12–17. Ang mga lalahok ay maaaring mag-aaral o out-of-school youth na naninirahan sa Filipinas

Ang “Sali(n) Na, Chitang!” ay bukás sa lahat ng kabataang nasa edad 12–17 maliban sa mga kaanak ng mga empleado ng KWF. Ang akdang isasalin ay alinman sa mga sanaysay na pinili ng KWF, ang “A Question of Identity” at “Where’s the Patis?”  na mada-download sa www.kwf.gov.ph. Isang sanaysay lamang ang isasalin.

Mulang Ingles tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon o nagwagi sa alinmang timpalak bago ang 6 Abril 2019. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kinakailangang nasa anyong PDF, gagamit ng font na Arial na may laking 12 pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi.

Isusumite ang sumusunod na mga dokumento na kailangang nakalagay sa isang selyadong long brown envelope: (1) tatlong hard copy ng lahok; (2) isang CD na naglalaman ng digital na kopya ng entri; (3) pormularyo sa paglahok; (4)pormularyo sa pahintulot ng magulang; at (5) sertipikasyon mula sa prinsipal ng paaralan para sa mga mag-aaral o sertipikasyon mula sa punong barangay para sa mga out of school youth. Tanging ang pamagat lamang ng lahok isusulat o ilalagay sa envelope. Ipadadala ang naturang dokumento sa:

 

Lupon sa Sali(n) Na, Chitang!

2F Gusali Watson, 1610 Kalye J. P. Laurel

Malacañang Complex, San Miguel

Lungsod Maynila

 

Maaari ring ipadala ang mga lahok sa email ng KWF sa komisyonsawika@gmail.com.

Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa 6 Abril 2019, 5nh.

Ang mga magwawagi ay tatanggap ng medalya mula sa KWF at ng sumusunod na gantimpalang salapi:

 

Unang gantimpala: PHP5,000.00

Ikalawang gantimpala: PHP3,500.00

Ikatlong gantimpala: PHP1,500.00

 

Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pangwakas at hindi na mababago. Ang lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF at ng ka-tagapagtaguyod nitó ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.

 

Para sa mga tanong, sumulat sa komisyonsawika@gmail.com o tumawag sa (02) 736-2519.