Sumali sa SANAYSAY NG TAÓN 2024!

Tuntunin:

1. Ang Sanaysay ng Taón ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa, na ilahok ang kanilang mga akda.

2. Bukás ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino, babae man o laláki, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak. Gayundin, ang mga nagwagi ng limang beses bílang Mananaysay ng Taón na ituturing nang Hall of Fame ay hindi na rin kalipikadong lumahok.

3. Ang paksâ ng sanaysay ay tungkol sa pag-aaral na naghahain ng manipestasyong anyuing lingguwistiko tungong preserbasyon ng mga katutubong wika ng Pilipinas.

4. Kailangang nása wikang Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mulâ sa ibáng wika. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 páhiná at hindi rin hihigit sa 30 páhiná.

5. Bílang saliksik, kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nitó sa mga tuntúning nakasaad sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat https://drive.google.com/…/1dtSDudFY72tdJtkRZl4…/view….

6. Pára sa pagsusumite ng lahok, ilakip sa isang brown envelope ang sumusunod:

* Apat (4) na kopyang kompiyuterisadong lahok (Font 12, Arial), may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may súkat na 8 ½ x 11 pulgada;
*Soft copy (.doc format) ng lahok na nása USB;
*Kinakailangang magtataglay lámang ang ipadadalang lahok ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman ay hindi pa ginamit, at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok;
*Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok;
*Entri form https://drive.google.com/…/1dtSDudFY72tdJtkRZl4…/view…;
*Curriculum vitae at/o bionote ng kalahok;
*(1) isang 2×2 retrato ng kalahok;
*Photocopy ng bálidóng ID; at

7. Ipadalá ang lahok sa:

Lupon sa Sanaysay ng Taón 2024
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Lungsod Maynila

8. Pára sa onlayn na pagsusumite, ihanda ang sumusunod na soft copy at isumite sa link na ito: https://forms.gle/vWTKUVrpi1sfgMSm9

*Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gamitin ang font na Arial 12 pt, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may súkat na 8 ½ x 11 pulgada. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite na naka-pdf format;
*Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman ay hindi pa ginamit ang ipinadalang entri at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok;
*Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok;
*entri form;
*Curriculum vitae at/o bionote ng kalahok;
*2×2 retrato ng kalahok (.jpeg format); at
*kopya ng bálidóng ID (.jpeg format).

9. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 7 Hunyo 2024, 5:00 nh. Isasara din agad ang link para sa onlayn na pagsusumite ng lahok. Sa mga nagpadala ng lahok sa pamamagitan ng koreo sa hulíng araw, mag-email ng pruweba ng pagpapadala nitó sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph upang makonsidera sa paghihintay ng lahok. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

10. Makatatanggap ng kumpirmasyon ang mga nagsumite ng lahok (onlayn at nagpadala sa koreo) sa pamamagitan ng text message kung natanggap ng lupon.

11. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000.00 (net) at karangalang maging “Mananaysay ng Taón”, medalya, at plake;
Ikalawang gantimpala, PHP20,000.00 (net) at plake;
Ikatlong gantimpala, PHP15,000.00 (net) at plake.

12. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

13. Ang lahat ng mga natanggap na lahok ay hindi na ibabalik at angkin ng KWF ang unang opsiyon sa paglilimbag ng mga nagwaging akda.

14. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

15. Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here